I. Información xeral

En cumprimento co deber de información disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico ( LSSI- Ce) do 11 de xullo, facilítanse a continuación os seguintes datos de información xeral deste sitio web: A titularidade deste sitio web http://www.anovapeneira.gal, (en diante sitio web) osténtaa:
Edicións Mide, S.L: provista de NIF B27825595 e inscrita en:  rexistro mercantil de pontevedra folio 60 libro 4089,inscrición 1º folla po-5948, cuxo representante é: Constantino Lago Vargas, e cuxos datos de contacto son: Dirección:
C/ García Lorca3, 6 AB, 36210 Vigo Email de contacto: director@anovapeneira.gal

II. Termos e condicións xerais de uso

O obxecto das condicións: O sitio web O obejto das presentes condicións Xerais de Uso (en diante, Condicións) é regular o acceso e a utilización do Sitio web. Para os efectos das presentes Condicións entenderase como Sitio web a aparencia externa dos interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma dinámica, é dicir, a árbore de navegación,; e todos os elementos integrados tanto nos interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante, contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que no seu caso ofreza aos Usuarios (en diante, Servizos)

A Nova Peneira se reserva a facultade de modificar, en calquera momento, e sen aviso previo, a presentación e configuración do Sitio web e dos Contidos e Servizos que nel puidesen estar incorporados. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento A Nova Peneira pode interromper, desactivar e /ou cancelar calquera destes elementos que se integran no Sitio web ou o accesos alos mesmos.

O acceso ao Sitio web polo Usuario ten carácter libre e, por regra xeral, é gratuíto sen que o Usuario teña que proporcionar unha contraprestación para poder gozar diso, salvo no relativo ao custo de conexión a través da rede de telecomunicacións suminstrada polo provedor de acceso que houber contratado o Usuario. A utilización dalgún dos Contidos ou Servizos poderá facerse mediante a subscrición ou rexistro previo do Usuario.

O usuario

O acceso, a navegación e uso do Sitio web, así como polos espazos habilitados para interacturar entre os Usuarios, e o Usuario e A Nova Peneira, como os comentarios e/ou espazos de blogging, confire a condición de Usuario, polo que se aceptan, desde que se inicia a navegación polo Sitio Weg, todas as condicións aquí establecidas, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal de obrigado cumprimento segundo o caso. 

O usuario asume a responsabilidade para realizar un uso correcto do Sitio web.

Un uso da información, Contido e/ou Servizos e datos ofrecidos pola Nova peneira sen que sexa contrario ao disposto polas presentes Condicións, a Lei, a moral ou a orde pública, ou que de calquera outro modo poidan supoñer lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento web.

A veracidade e licitud das informacións achegadas polo Usuario enlos formularios estendidos pola Nova Peneira para o acceso a certos Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio web. En todo caso, o Usuario notificará de forma inmediata á Nova Peneira acerca de calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos devanditos formularios, tales como, pero non só, o roubo, extravío, ou o acceso non autorizado a identificadores e/ou contrasinais, co fin de proceder á súa inmediata cancelación.

A Nova Peneira resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e aprotaciones que vulneren a lei, o respecto á dignidade  da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, spamming, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguiridad pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, A Nova Peneira non será responsable das opinións vertidad polos usuarios a través de comentarios ou outras ferramentas de blogging ou de participación que poida haber.

O mero acceso a este Sitio web non supón establecer ningún tipo de relación de carácter comercial entre A Nova Peneira e o Usuario. O Usuario declara ser maior de idade e dispoñer da capacidade xurídica suficiente para vincularse polas presentes Condicións. Por tanto, este Sitio web da Nova Peneira non se dirixe a menores de idade. A Nova Peneira declina calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.

O Sitio web está dirixido principalmente a Usuarios residentes en España. A Nova Peneira non asegura que o sitio web cumpra con lexislacións doutros países, xa sexa total ou parcialmente. Se o Usuario reside ou ten o seu domicilio noutro lugar e decide acceder e/ou navegar polo Sitio web farao baixo a súa propia responsabilidade, deberá asegurarse de que tal acceso e navegación cumpre coa lexislación local que lle é aplicable, non asumindo A Nova Peneira responsabilidade algunha que se poida derivar do devandito acceso.

III. Acceso e navegación no sitio web: exclusión de garantías e responsabilidade

A Nova Peneira non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio web, nin de vos Contidos ou Servizos. A Nova Peneira fará todo o posible polo bo funcionamento do Sitio web, con todo, non se responsabiliza nin garante que o acceso a esta Sito Web non vaia a ser ininterrompido ou que estea libre de erro. Tampouco ser responsabiliza ou garante que o contido ou software ao que pode accederse a través deste sitio web, estea libre de erro ou cause un dano ao sistema informático do usuario. En ningún caso A Nova Peneira será responsable polas perdas, ou danos ou prejucios de calquera tipo que xurdan polo acceso, navegación e o uso do Sitio web, incluíndose, pero non limitándose, aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os provocados pola introdución de virus. A Nova Peneira tampouco se fai responsable dos danos que puidesen ocasionarse aos usuarios por un uso inadecuado deste Sitio web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que puidesen ocorrer.

IV. Política de privacidade e protección de datos

A Nova Peneira se compromente a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos recolleitos. Leis que incorpora está política de privacidade Esta política de privacidade está adaptada á normativa española e europea vixente en materia do protección de datos persoais na internet. En concreto, a mesma respecta as seguintes normas: O regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos ( RGPD) A Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. O Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal ( RDLOPD) A Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da información e de Comercio Electrónico ( LSSI-CE) Identidade do responsable do tratamento dos datos persoais O responsable do tratamento dos datos persoais recollidos na Nova Peneira é: EDICIÓNS MIDE, S.L. Provista de NIF: B27825595 e inscrita en Rexistro Mercantil de Pontevedra cos seguintes datos rexistrais: folio 60 libro 4089, incrisprción 1º folla po-5948, cuxo representante é: Constantino Lago Vargas ( en diante, tamén Responsable do tratamento). Os seus datos de contacto son os seguintes:
C/ García Lorca 3 6 AB, 36210 Vigo
mail: director@anovapeneira.gal Delegado de Protección de Datos ( DPD) O delegado de Protección de datos de Datos ( DPD, ou DPO polas súas siglas en inglés) é o encargado de velar polo cumprimento da normativa de protección de datos á cal se atopa suxeita A Nova Peneira. O Usuario pode contactar co DpD designado polo Responsable do tratamento utilizando os seguintes datos de contacto:
C/ García Lorca 3 6 AB, 36210 Vigo
mail: director@anovapeneira.gal Principios aplicables ao tratamento dos datos persoais O tratamento dos datos persoais do Usuario someterase aos seguintes principios recolleitos no artigo5 do RGPD: Principio de licitud, lealdade e transparencia Principio de limitación da finalidade Principio de minimización de datos Principio de exactitude Principio de limitación do prazo de conservación Principio de integridade e confidencialidade Principio de responsabilidade proactiva Períodos de retención dos datos persoais Os datos persoais só serán retidos durante o tempo mínimo necesario para os fins do seu tratamento. V cokies.

V. Cookies

O acceso a este sitio web pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada usuario. A información solicitada a através das cookies pode incluír a data e hora de visitas ao Sitio web, as páxinas visionadas, o tempo que estivo no Sitio web e os sitios visitados xusto antes e despois do mesmo. Con todo, ningunha cookie permite que esta mesma poida contactarse co número de teléfono do Usuario ou con calquera outro medio de contacto persoal. As cookies que permiten identificar a unha persoa considéranse datos persoais. Por tanto, ás mesmas seralles de aplicación a Política de Privacidade anteriormente descrita.

VI. Política de ligazóns

Infórmase que o sitio web da Nova Peneira pon ou pode poñer ao dispor dos Usuarios medios de ligazón ( como, entre outros, links, banners, botóns), directorios e motores de procura que permiten aos Usuarios acceder a sitios web pertencentes e/ou xestionados por terceiros. A instalación destas ligazóns, directorios e motores de procura no Sitio web ten por obxecto facilitar aos Usuarios a procura de e acceso á información dispoñible na internet, sen que poida considerarse unha suxerencia, recomendación ou invitación para a vista dos mesmos. A Nova Peneira non ofrece nin comercializa por se nin por medio de terceiros os produtos e/ ou servizos dispoñibles nos devanditos sitios enlazados. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios alleos á súa propiedade alos que se poida acceder por medio das ligazóns. A Nova Peneira en nigún caso revisará ou controlará o contido doutros sitios web, así como tampouco aproba, examina nin fai propios os produtos e servizos, contidos, arquivos e calquera outro material existente nos referidos sitios enlazados. A Nova Peneira non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen producirse polo acceso, uso, calidade ou licitud dos contidos, comunicacións, opinións, produtos e servizos dos sitios web non xestionados pola Nova Peneira e que sexan enlazados neste sitio web.

VII. Accións legais, lexislación aplicable e xurisdición

A Nova Peneira se reserva a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere necesarias pola utilización indebida do Sitio web e Contidos, ou polo incumprimento das Condicións.