Mondariz consegue anular no TSXG unha sanción por vertedura da confederación hidrográfica Miño Sil

Concello Mondariz Nova Peneira

O concello vén de gañar unha sentenza no alto tribunal galego e anula integramente unha sanción de 7.500 € e unha indemnización de 646,67 € polos danos ocasionados ao dominio público polo incumprimento de condicións na autorización concedida para a vertedura de augas residuais.

Despois de meses de recursos, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia estima as pretensións locais de Mondariz, que viña denunciando a mala práctica da Confederación Hidrográfica Miño-Sil nos procedementos sancionadores que iniciaba a partir das denuncias que recibían. A parte do continuo incumprimento das normas establecidas respecto da toma de mostras no Real Decreto 670/2013, do 6 de setembro, polo que se modifica o Regulamento do dominio público hidráulico aprobado polo Real decreto 849/1986, do 11 de abril, en materia de rexistro de augas e criterios de valoración de danos no dominio público hidráulico, a Confederación vén facendo un uso abusivo da contratación de persoal externo, neste caso TRAGSATEC, producindo un baleirado de competencias administrativas a favor da empresa pública.

A Sala do contencioso galego acolle os argumentos da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, na STS 2812/2020 do 14 de setembro de 2020, no recurso de casación planteado, que xa deixara moi clara a postura sobre o alcance da encomenda de xestión efectuada pola Confederación Hidrográfica do Guadiana (CHG) á mercantil estatal TRAGSATEC, aos fins de prestación de auxilio material e asistencia técnica na tramitación dos expedientes sancionadores competencia do organismo de Cuenca. A sala fallara que “Do exposto no anterior fundamento habemos de concluír que, dando resposta á cuestión que suscita interese casacional obxectivo, á vista dos preceptos examinados ha de ser a de que, como regra xeral, a tramitación dos procedementos sancionadores incoados polas Administracións Públicas han de ser tramitados polo persoal ao servizo de tales administracións sen que sexa admisible que, con carácter xeral, de permanencia e de maneira continua, poida encomendarse funcións de auxilio material ou de asistencia técnica a Entidades Públicas Empresariais, sen prexuízo de poder recorrer ocasionalmente e cando a Administración carecese dos medios para iso, ao auxilio de Entidades Públicas Empresariais, como medios propios da Administración, a prestar o devandito auxilio ou asistencia.”

O avogado do concello, Oscar Insua, do despacho LESEO BUFETE LEGAL, manifestou que “Esperemos que a Confederación Hidrográfica Miño-Sil modifique as formas e o persoal para facer os expedientes sancionadores. Agora mesmo ten vixente un encargo a TRAGSATEC que finaliza no 2024, práctica que vén realizándose de forma permanente e continua dende fai anos. Este persoal non pode participar nas fases dun procedemento sancionador de forma xeral, debe ser persoal funcionario e a confederación debería convocar máis prazas de axentes de campo se non quere que lle anulen máis sancións”.

O alcalde do concello, Xoan Carlos Montes, mostrouse satisfeito co resultado do tribunal , expediente iniciado no mandato anterior polo goberno sainte. Con todo o concello espera“que a Confederación polo menos avise cando veña a facer unha toma de mostras e o faga co persoal adecuado, non pode ser que de cada cinco veces que veñen, avisen unha ou ningunha vez e aleguen que teñen présa”. O rexedor engadiu que “esperamos resolver pronto outra conexión coa depuradora de Mondariz Balneario, mellorando así o saneamento e anulando algunha minidepuradora das existentes”.

En Mondariz, a 9 de outubro de 2023